Www. Beschavingsklik.nl biedt met het kleurige klavertje vijf in de aarde, een integrale benadering van actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken. Aan de hand van dit kleurige klavertje proberen we de samenhang der dingen op micro, meson en macro niveau te verwoorden. Door verbindingen te leggen tussen de mensen in wijken buurten, de omgang met elkaar, het denken en kennisdelen, de overheid en de samenleving, Europa en de Aarde en groei (evolutieproces) kunnen systematisch integrale antwoorden geformuleerd. In combinatie met het gebruik van gewoon gezond verstand, (basis)kennis en inzichten hopen we draagvlak te vinden voor agendering van de urgente maatschappelijke vraagstukken. De website biedt daarmee tegenwicht aan de in ons land binnensluipende Amerikaanse fact free politiek. Ervaringen uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en de politiek-bestuurlijke omgeving liggen ten grondslag aan www.beschavingsklik.nl .

Wij stellen vast dat regeren meer dan ooit vooruitzien betekent. Er ligt een vooraanstaande rol voor politiek en bestuur. Er moet een visie worden gevormd voor de toekomst en er moet durf zijn om daadwerkelijk, met kennis van zaken vooruit te zien. Rode draad daarvoor zijn statements als " bestuur is er voor de mensen maar er wordt ook bestuurd door mensen" en "als er wordt bestuurd naar behoefte is er ook behoefte aan bestuur". Besturen vanuit vertrouwen en samenwerking brengt voorspoed en besturen vanuit wantrouwen en macho gedrag leidt tot ineffectiviteit en strijd. Bestuur is noodzakelijk en besturen is een vak. En in een visie voor de toekomst horen mens en inhoud centraal te staan.

Een menselijke en menswaardige samenleving ontstaat niet zomaar. Het is van belang voor het draagvlak van onze democratie dat besluitvorming wordt begrepen. De betekenis van de beslissingen moet voor mensen persoonlijk, maar ook voor de samenleving als geheel, inzichtelijk zijn. Daarom zal ook de politiek baat hebben bij meer aandacht voor de kwaliteit.