Subsidiemogelijkheden voor NWO-MVI onderzoek in 2018 en 2019

In de periode 2018-2019 liggen de mogelijkheden voor NWO-MVI onderzoek vooral bij specifieke onderzoeksprogramma’s/-initiatieven binnen de topsectoren. De achtergrond hiervan is dat het belang van MVI steeds meer wordt onderschreven en de vraag opkomt om MVI onderzoek te koppelen aan NWO onderzoeksprogramma’s/-initiatieven. De MVI-benadering zal van meet af aan gekoppeld worden aan die initiatieven, zo mogelijk al bij het opstellen van de onderzoeksagenda. Met het oog op de interdisciplinaire samenwerking (tussen alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers) zullen er matchmakings worden georganiseerd. Via de MVI nieuwsbrief en het MVI webportal volgt meer informatie wanneer een call wordt opengesteld of als er een relevante bijeenkomst zal plaatsvinden.

In concreto is NWO-MVI in de periode 2018-2019 verbonden aan de volgende initiatieven:

Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld (Call is gesloten)

Op 7 februari publiceerde NWO de call for proposals van het programma Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld. Dit programma is een samenwerking van NWO, de gemeente Den Haag, de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie & Veiligheid. Meer informatie

Duurzame Living Labs, fase II - topsector Logistiek. (Call is gesloten)

De call Duurzame Living Labs Fase 2 financiert het opzetten van innovatieve ‘living labs’ waarin onderzoek wordt gedaan en experimenten worden uitgevoerd. Hoofddoelstelling in alle projecten betreft vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem. De gehonoreerde ‘lighthouse projecten’ combineren vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van hoog niveau. Deze projecten dragen bij aan de toepassing en opschaling van nieuwe inzichten en oplossingen en op die manier aan structurele veranderingen in de logistieke sector. Meer informatie over het programma vindt u hier

Een integraal onderdeel van de call en alle geselecteerde voorstellen vormt de Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-benadering zoals door NWO geformuleerd. Deze staat voor het vroegtijdig meenemen van ethische en maatschappelijke aspecten van de (technologische) innovaties waar in de ‘living labs’ onderzoek naar wordt gedaan.

Op 22 november 2018 vond een matchmaking event plaats. Op 11 juni 2019 zijn de projecten gehonoreerd. Een overzicht van de gehonoreerde aanvragen vindt u in dit nieuwsbericht.

Electrochemical Conversion & Materials (ECCM) - topsectoren Chemie en Energie

Op 21 juni is tijdens de Nationale ECCM conferentie de call ‘Electrochemische Conversie en Materialen (ECCM) Tenure Track Call 2019’ gepubliceerd. De call vindt u hier. Het doel van deze call is het versterken van het onderzoeksgebied van elektrochemische conversie en materialen door de introductie van tenure-trackposities. Dit onderzoeksgebied is gericht op het vergroten van het fundamentele begrip van elektrochemische processen. Voorstellen op dit gebied hoeven niet gericht te zijn op een bepaald toepassingsgebied, maar er moet in worden aangetoond hoe het onderzoek het vakgebied van de elektrochemie als geheel bevordert.

Om er zorg voor te dragen dat onderzoek binnen ECCM leidt tot verantwoorde en maatschappelijk gedragen innovaties, stimuleert NWO onderzoek naar de ethische en maatschappelijke aspecten (zoals juridische, sociologische, economische en psychologische aspecten) van (technologische) innovaties. NWO heeft hiervoor de MVI-benadering ontwikkeld. Door zo vroeg mogelijk in kaart te brengen welke aspecten een rol spelen en wat de impact van een innovatie is op betrokken stakeholders, kan daar al tijdens het ontwerpproces rekening mee worden gehouden. Alfa-, bèta en gammaonderzoekers werken samen en benaderen een vraagstuk gezamenlijk vanuit hun verschillende expertises. 

De sluitingsdatum van de call is op 21 november 2019 om 14:00. 

Blockchain – topsector ICT. (Call is gesloten)

De call voor Fundamentele kennis voor verantwoorde blockchain innovatie is geopend. Multidisciplinaire consortia kunnen financiering aanvragen voor coherent onderzoek op het gebied van maatschappelijk verantwoorde Blockchain innovaties, zoals omschreven in de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda. Meer informatie

Waarde uit biomassa - topsectoren Chemie en Energie (Call is gesloten)

Het programma Waarde uit biomassa richt zich op onderzoek naar het efficiënt en verantwoord produceren van chemicaliën, materialen en energie uit biomassa. Centraal staat de MVI-benadering: ethische aspecten al in ontwerp, interdisciplinaire consortia, maatschappelijk relevant. Er is voor deze ronde 2,8 miljoen euro beschikbaar. NWO keert per project maximaal 630.000 euro uit. De deadline was op 13 juni en de call is inmiddels gesloten. Op 28 maart hebben de aanvragers de mogelijkheid gekregen om kennis te maken met onderzoekers uit de verschillende sectoren. Ook zijn verschillende industrieën uitgenodigd. Meer informatie

HTSM-call 2019 – topsector High Tech Systemen & Materialen 

De call HTSM van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is een uitvloeisel van het topsectorenbeleid. NWO-domein TTW daagt onderzoekers en bedrijven uit gezamenlijk kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Het programma richt zich op het stimuleren van excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM), om zodoende de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit gebied te versterken. Tevens worden de gehonoreerde onderzoeksaanvragen in de Call HTSM 2019 de mogelijkheid geboden om het voorgestelde onderzoek te integreren met maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) onderzoek. De MVI Top-Up call zal op een later moment worden gepubliceerd op de website van NWO en bekend worden gemaakt via de NWO-MVI kanalen. Meer informatie

Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) 2.0 - topsectoren Life Sciences & Health en HTSM (Call is gesloten)

Het onderzoeksprogramma richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Waarborging van de toegankelijkheid van de zorg en het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg staan hierbij centraal. Het doel is om te voorkomen dat er schade optreedt, dat een patiënt een transitie doormaakt naar een ernstiger stadium van de hart- of vaatziekte of in een chronische fase terecht komt en zo de zorgvraag te verminderen. Meer info op de website van ZonMw.

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) komt in oktober 2019 met twee nieuwe calls met als thema: Technologie voor bemensbare zorg. Lees hier de vooraankondiging.

Verdere kansen voor MVI onderzoek

 

Voor vragen over deze financieringsmogelijkheden kunt u contact opnemen via mvi@nwo.nl.