Benadering

Door in een vroeg stadium ethische en maatschappelijke vragen in kaart te brengen en daar in het ontwerpproces rekening mee te houden, komen verantwoorde innovaties tot stand die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Bovendien reduceert deze aanpak mislukkingen of dure aanpassingen achteraf.

 

 

 

 

 

 

 

De speerpunten van de NWO-MVI benadering zijn:

 • Proactief maak- of ontwerpperspectief
  Ethische en maatschappelijke aspecten worden van meet af aan betrokken in het ontwerpproces van een innovatie. Door zo vroeg mogelijk in kaart te brengen welke aspecten een rol spelen en wat de impact van een innovatie is op betrokken stakeholders, kan daar al tijdens het ontwerpproces rekening mee worden gehouden. Zo ontstaan maatschappelijk verantwoorde innovaties.
 • Interdisciplinariteit
  Alfa-, bèta- en gammaonderzoekers werken samen in de projecten en benaderen een vraagstuk gezamenlijk vanuit hun verschillende expertises. Dit garandeert een integrale aanpak.
 • Maatschappelijke relevantie en valorisatie
  Alle onderzoeksprojecten worden tijdens het selectieproces getoetst op maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid van de resultaten. Bovendien heeft elk project een valorisatiepanel. In deze panels zitten vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers die de innovaties gebruiken, er rekening mee moeten houden bij vorming van beleid, of er (ongewild) mee te maken krijgen. Dit alles zorgt ervoor dat stakeholders nauw betrokken zijn bij het onderzoek, en dat onderzoeksresultaten geschikt zijn om werkelijk te worden geïmplementeerd.

De onderzoeksprojecten hebben al geleid tot maatschappelijk verantwoorde innovaties op diverse terreinen, waaronder life sciences en gezondheidszorg, energietransitie, landbouw en voedsel, digitalisering. De projecten hebben bovendien geleid tot de volgende tools:

 • richtlijnen voor bedrijven, overheden en andere betrokkenen om maatschappelijk verantwoorde innovatieprocessen te implementeren;
 • modellen voor het ontwerpproces van innovaties;
 • nieuwe businessmodellen.